SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ (10/12/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá với nội dung như sau:

1.     Phạm vi công việc:

     Xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Lập và phát hành Chứng thư, Báo cáo Thẩm định giá.

2.     Mục đích:

     Để làm cơ sở tham khảo thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 14h00 ngày 14/12/2020.

* Thông tin liên hệ:

Ông Trần Xuân Sơn- Chuyên viên Ban Đầu tư- Xây dựng

Điện thoại: 0914181188; Email: tranxuanson@pvpower.vn