SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm bản tin nội bộ năm 2017 (27/03/2017)

 

Số lượng: 1000 quyển/kỳ; 04 kỳ/năm hoặc số gộp 02 kỳ/năm

Nội dung bản tin: viết bài, đăng tin, hình ảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 03/4/2017.

Trân trọng thông báo./.