SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm sản phẩm quảng bá thương hiệu (05/11/2014)

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu phục vụ các Hội nghị, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm sản phẩm quảng bá thương hiệu.
Số lượng dự kiến: 200 sản phẩm.
Thời gian giao hàng: 12/11/2014
Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 07/11/2014.
Trân trọng thông báo./.