SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thiết kế và in Giấy khen cho Tổng Công ty (17/11/2015)

 Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thiết kế vàin Giấy khen cho Tổng Công ty.

Mô tả chi tiết:

1.     Giấy khen chiến sĩ Thi đua cơ sở:

-         Kích thước: Khổ A4 (279x210)

-         Chất liệu: Giấy Of 150g/m2

-         Số lượng: 2.000 chiếc

2.     Giấy khen Tổng Công ty:

-         Kích thước: Khổ A4 (279x210)

-         Chất liệu: Giấy Of 150g/m2

-         Số lượng: 2.000 chiếc

3.     Giấy khen Tập thể Lao động xuất sắc

-         Kích thước: Khổ A4 (279x210)

-         Chất liệu: Giấy Of 150g/m2

-         Số lượng: 1.000 chiếc

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 23/11/2015.
Trân trọng thông báo./.