SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP (11/05/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:
  1. Dự kiến thành phần tham gia khóa học:
Ban Kiểm soát Tổng công ty; Cán bộ chuyên môn tại các Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế Kế hoạch, Ban Thương mại, Ban Pháp chế và Ban Đầu tư - Xây dựng Tổng công ty; Lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng, Phó phòng hoặc chuyên viên tại các Phòng chuyên môn có liên quan tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Dự kiến tổ chức 02 khóa học, mỗi khóa 25 - 30 người.
  1. Thời gian & hình thức, địa điểm đào tạo:
* Thời lượng, thời gian: 02 khóa, 02 ngày/01 khóa, dự kiến tổ chức đào tạo trong tháng 5/2022 hoặc tháng 6/2022. * Địa điểm đào tạo: Tại Hà Nội (Do đơn vị đào tạo đề xuất địa điểm).
  1. Dự kiến nội dung chương trình đào tạo:
- Phần 1: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp (Rủi ro - Những điểu cần biết; Nguyên tắc, quy trình quản lý rủi ro; Phương pháp nhận biết, công cụ xác định rủi ro; Phương pháp đánh giá, đo lường rủi ro...); - Phần 2: Xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế (Tổng quan về Kiểm soát nội bộ; Phương pháp đánh giá, triển khai và công cụ kiểm soát nội bộ...); - Thảo luận và liên hệ thực tiễn tại PV Power.
  1. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:
Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
  1. Yêu cầu đối với Giảng viên:
Giảng viên có trình độ sư phạm, kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…  (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên). Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ: - Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội. Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).           Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 18/5/2022./.