SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Petrovietnam “kiên định vững vàng trước thách thức” (01/09/2021)

Nhân dp k nim 46 năm Ngày thành lp Tng cc Du mvà Khí đt Vit Nam (nay là Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam), thay mt Đng y, lãnh đo Tp đoàn, đng chí Hoàng Quc Vượng – Bí thư Đng y, Ch tch Hi đng Thành viên gi Thư chúc mng các thế h cán b, công nhân viên, người lao đng Du khí. Xin trân trng gii thiu toàn văn bc thư:

Thư chúc mừng 46 năm Ngày thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam