SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Petrovietnam tổ chức họp báo quý I năm 2012 (17/04/2012)

BÁO CÁO HỌP BÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch quý I/2012,

và các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2012

Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, ngay từ tháng 11-12/2011, Tập đoàn đã triển khai giao kế hoạch năm 2012 cho từng đơn vị thành viên; ban hành Chương trình hành động số 809/CTr- DKVN ngày 04/02/2012 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm; tổ chức Hội nghị giao ước đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 01/NQ- CP của Chính phủ; Chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo sản xuất và tiến độ đầu tư các dự án, chuẩn bị để cung ứng đủ và kịp thời các sản phẩm chủ yếu (xăng dầu, LPG, điện ).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I/2012Tập đoàn đạt được như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong quý I năm 2012 và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2011, trong đó:

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 6,45 triệu tấn, bằng 106,0% kế hoạch quí I/2012 và 26,0% kế hoạch năm 2012, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó:

+ Sản lượng khai thác dầu thô đạt 4,04 triệu tấn, bằng 104,3% kế hoạch quí I và 25,5% kế hoạch năm 2012, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2011;

+ Sản lượng khai thác khí đạt 2,41 tỷ m3, bằng 109,0% kế hoạch quí I và 27,0% kế hoạch năm 2012, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2011.

- Sản lượng xuất bán dầu thô đạt 4,03 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch quý I và 25,5% kế hoạch năm (trong đó: xuất khẩu là 1,99 triệu tấn, cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 1,79 triệu tấn, bán dầu thô khai thác ở nước ngoài là 250 nghìn tấn).

- Cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 2,35 tỷ m3khí khô, bằng 106,7% kế hoạch quý I và 27% kế hoạch năm 2012, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2011.

- Cung cấp cho lưới điện quốc gia 3,94 tỷ kWh, bằng 98,5% kế hoạch quý I và 28,5% kế hoạch năm.

- Sản xuất đạm đạt 264,8 nghìn tấn bằng 106,6% kế hoạch quý I và 22% kế hoạch năm (trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ là 207,8 nghìn tấn, từ Nhà máy Đạm Cà Mau là 57 nghìn tấn).

- Sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 1,73 triệu tấn, bằng 116% kế hoạch quý I và 29% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2011.

- Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 189,4 nghìn tỷ đồng, bằng 129,4% kế hoạch quý I và 28,7% kế hoạch năm, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2011.

- Nộp NSNN đạt 40,6 nghìn tỷ đồng, bằng 115,3% kế hoạch quý I và 30,1% kế hoạch năm, tăng 24,0% so với cùng kỳ năm 2011.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Giá trị thực hiện đầu tư quý I đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, Tập đoàn đã tổ chức lễ công bố sản phẩm thương mại đầu tiên từ Nhà máy Đạm Cà Mau vào ngày 30/01/2012; có sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất vào ngày 03/2/2012; hoàn thành đầu tư và tổ chức bàn giao giàn khoan 90 nước vào ngày 30/3/2012; đưa vào khai thác 05 giếng dầu mới (của VSP) .

3. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá XI của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn đã hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012- 2015 trình Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3/2012 theo đúng tiến độ yêu cầu tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Côngtác khác

- Hoạt động Khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

- Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội quý I đạt trên 32 tỷ đồng.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc triệt để, trong quý I ước toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 512 tỷ đồng.

II. Đánhgiáchung

Trong quý I/2012 Tập đoànđã hoàn xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ranổi bật là:

- Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2011. Các chỉ tiêu về tài chính (doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, thu ngoại tệ) đạt cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011, nguyên nhân là do: Tập đoàn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng sản xuất; giá dầu thô trung bình quý I tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2011(125,7USD thùng/102USD/thùng)và doanh thu từ hoạt động của các đơn vị dịch vụ dầu khí tăng 16,0% so với cùng kỳ năm 2011

- Công tác triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

III.Các chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 quý II năm 2012

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch quý I và các chỉ tiêu kế hoạch 2012, trong tháng 4 và quý II/2012 Tập đoàn phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Kế hoạch tháng 4/2012

Kế hoạch

quý II/2012

1

Khai thác dầu khí

Tr.tấn quy đổi

2,02

6,17

Dầu thô

Triệu tấn

1,23

3,86

Khí

Tỷ m3

0,79

2,31

2

Sản xuất kinh doanh khác

Ure

Nghìn tấn

100,0

302,0

Điện

Tỷ Kwh

1,39

3,98

Xăng dầu các loại

Triệu tấn

496,0

1,49

3

Kinh doanh dầu khí

Xuất bán dầu thô

Triệu tấn

1,22

3,85

Trong đó: Cấp NMLD DQ

Triệu tấn

0,4

1,40

Khí khô

Tỷ m3

0,76

2,28

4

Doanh thu toàn Tập đoàn

1000 tỷ đồng

53,7

168,6

Ngoại tệ

Tr.USD

730

2 310

Nội tệ

1000 tỷ đồng

38,4

115,1

5

Nộp ngân sách toàn Tập đoàn

1000 tỷ đồng

11,2

34,0

IV. Cácgiải pháptrọng tâm

1. Đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn số 809/CTr- DKVN ngày 04/02/2012thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 17/10/2011 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

2. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành liên quan để giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý hoàn thiện đề án tái cấu trúc tổng thể Tập đoàn giai đoạn 2012- 2015 để Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tập đoàn ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đôn đốc các nhà thầu dầu khí đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí quý II/2012 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, 2, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy xơ sợi tổng hợp Đình Vũ Hải Phòng, Nhà máy Bio- Ethanol Dung Quất để sớm bàn giao và tổ chức khánh thành các nhà máy. Hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phối hợp giữa vận hành, huy động tối ưu công suất các nhà máy điện, bảo đảm cung cấp điện cho lưới điện quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra.

4. Tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới (phân đạm hạt đục, xơ sợi, nhiên liệu sinh học); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các kênh phân phối, các đại lý, các điểm bán hàng đối với các sản phẩm thiết yếu của Tập đoàn.

5. Thu xếp đủ vốn và tổ chức thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư.

6. Đôn đốc các đơn vị thực hiện đẩy mạnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 1751/NQ- DKVN ngày 06/3/2012 của Tập đoàn phê duyệt mức tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2012 của toàn Tập đoàn thực hiện Nghị quyết 01/NQ- CP của Chính phủ ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

8. Tiếp tục đôn đốc thực hiện quyết liệt 3 giải pháp đột phá (về quản lý, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực).

9. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

10. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

11. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

(Theo PVN)