SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019 (20/06/2019)

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-ĐLDK ngày 20/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019. Với nội dung như sau:

1.     Tên công việc: Quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019.

2.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín lăm triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2019 của Tổng công ty Điện lực      Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần AAKER Việt Nam.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./.