SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU” (24/07/2019)

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-ĐLDK ngày 23/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU”  với nội dung như sau:

1.     Tên gói thầu: Truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU”.

2.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Phượng Hoàng.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 7/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./.