SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (07/10/2020)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với nội dung như sau:

  1. Tên gói thầu: Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
  2. Giá gói thầu tạm tính: 486.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

  • Giá trị trên đã bao gồm: thuế VAT, chi phí nhiên liệu, lương của lái xe, chi phí sửa chữa/bảo dưỡng, chi phí bảo hiểm các loại (Báo giá của các đơn vị đính kèm).
  • Giá trị trên không bao gồm: số km chạy vượt trong tháng, phí bảo trì đường bộ, vé cầu phà, vé đỗ, vé cao tốc, vé sân bay… phí gửi xe (nếu có), lương ngoài giờ của lái xe và lưu đêm của lái xe theo yêu cầu công việc.
  1. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC.
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 10/2020.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.