SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU” (25/07/2019)

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-ĐLDK ngày 25/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU” với nội dung như sau:

1.     Tên gói thầu: Truyền thông tại chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU”.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Phượng Hoàng.

3.     Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./.