SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần” (23/07/2019)

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-ĐLDK ngày 22/7/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”.  Với nội dung như sau:

1.     Tên gói thầu: “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.

2.     Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3.     Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT):  1.390.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện: Trong vòng 270 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./.