SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (03/10/2019)

  1. Tên công việc: Tổ chức Hội thảo “Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của PV Power”.
  2. Giá trị bao gồm phí dịch vụ, thuế VAT và dự phòng 10%: 323.850.450 VNĐ.

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi ba triệu tám trăm năm mươi nghìn bốn trăm năm mươi đồng.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Bitexco đại diện cho Khách sạn JW Marriott Hà Nội.
  3. Thời gian tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2019.