SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (04/10/2019)

  1. Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp”.
  2. Giá gói thầu: 186.185.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng).

Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám mươi lăm ngàn đồng.

  1. Nguồn vốn: Trích từ nguồn kinh phí đào tạo năm 2019 của Cơ quan TCT.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Viện Dầu khí Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.