SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0” (21/06/2019)

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-ĐLDK ngày 21/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0”, nội dung như sau:

  1. Tên công việc: Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0”.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH KKAVENUE Việt Nam.
  3. Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

       Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Trân trọng./.