SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thiếu khí, nhiều nhà máy điện chuyển sang chạy dầu (18/04/2011)

(Theo TB KTSG)