SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Gia hạn thời gian nhận báo giá việc mua sắm thiết bị máy chủ và lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty (24/08/2020)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo gia hạn thời gian nhận báo giá mua sắm thiết bị máy chủ và lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty như sau:

–   Thời gian nhận báo giá: trước 16h00 ngày 26/8/2020.