SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW (29/07/2020)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW tại “Diễn đàn Kinh doanh và Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020”.

-     Tên công việc: Tham gia quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW tại “Diễn đàn Kinh doanh và Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020”

-     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 165.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm sáu lăm triệu đồng./.

-     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

-     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Đàm phán trực tiếp với Công ty TNHH Truyền thông Tương tác

-     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý III năm 2020

-     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

-     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2020