SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV (29/06/2020)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2020

1. Tên công việc: Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2020.

2. Tổng chi phí: 52.120.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty (Phụ lục 1.2.5 phần V. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động tại Quyết định số 79/QĐ-ĐLDK ngày 17/2/2020 về việc giao kế hoạch chi phí hoạt động năm 2020 cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP).

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ  định thầu cho Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố  định.

7. Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 7/2020.