SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV (11/09/2020)

1. Tên công việc: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2020.

2. Tổng chi phí: 123.968.900 đồng.

Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Lam Giang.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9/2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.