SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đăng tải quảng cáo PV Power trên báo giấy Báo Giao thông và báo điện tử baogiaothong.vn (27/07/2020)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đăng tải quảng cáo PV Power trên báo giấy Báo Giao thông và báo điện tử baogiaothong.vn

  1. Tên công việc: Đăng tải quảng cáo PV Power trên báo giấy Báo Giao thông và báo điện tử baogiaothong.vn
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 110.000.000 đồng

     Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng./.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Đàm phán trực tiếp với Báo Giáo thông
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 7/2020
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  5. Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2020