SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông trong chương trình “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019” (28/05/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông trong chương trình “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019”

1. Tên công việc: quảng cáo, truyền thông trong chương trình “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019”.

2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 1.500.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng./.

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Brandx Việt Nam.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 5/2020;

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

7. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2020.