SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông trong cuộc thi “Tiếng hát công nhân” lần thứ II, năm 2020 (10/05/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông trong cuộc thi “Tiếng hát công nhân” lần thứ II, năm 2020

  1. Tên công việc: Quảng cáo, truyền thông trong cuộc thi “Tiếng hát công nhân” lần thứ II, năm 2020.
  2. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  3. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Truyền thông Đa phương tiện Phượng Hoàng.
  4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 5/2020;
  5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  6. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020.