SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo giảng viên nội bộ (28/05/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo giảng viên nội bộ cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam – CTCP, cụ thể:

1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo giảng viên nội bộ cho CBCNV Tổng công ty.

2. Tổng chi phí: 121.900.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2020 của Cơ quan Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Trường Doanh nhân PTI.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 5/2020;

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến vào tháng 6/2020.