SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại” (14/09/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại” cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:

1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại”.

2. Tổng chi phí: 154.550.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2020 của Cơ quan Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Trường Doanh nhân PTI.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9 năm 2020.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 9, Quý IV năm 2020.