SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Ảo hóa phần cứng máy tính” (18/06/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo
“Ảo hóa phần cứng máy tính”, cụ thể:
1. Tên công việc: Tổ chức khóa đào tạo “Ảo hóa phần cứng máy tính”.
2. Tổng chi phí: 293.590.000 đồng.
Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng.
(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).
3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2020 của Cơ quan Tổng công ty.
4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Công nghệ và Đào tạo Robusta.
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 6/2020.
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 6 và tháng 7 năm 2020.