SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin” (17/08/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo
“Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin”, cụ thể:

1. Tên công việc: Tổ chức khóa đào tạo “Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin”.

2. Tổng chi phí: 187.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu đồng./.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2020 của Cơ quan Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo NetPro.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8/2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III năm 2020.