CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện năm 2021” dành cho CBCNV của Tổng công ty (21/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện” dành cho CBCNV của Tổng công ty, cụ thể:
  1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện năm 2021” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
  2. Tổng chi phí đào tạo: 159.648.750 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm năm mươi đồng).
Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT.
  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2021 của Cơ quan Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thị trường Điện lực & Đào tạo.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10 năm 2021.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong Quý IV/2021.