SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2022 (11/02/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2022.
  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2022.
  • Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 429.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng./.)
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 02/2022.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.