SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự HiStaff của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. (25/07/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự HiStaff của Tổng công ty như sau:

1. Tên công việc: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự HiStaff của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2. Tổng chi phí

– Phí dịch vụ bảo trì 01 năm: 354.240.000 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

– Tổng phí dịch vụ bảo trì cho 03 năm: 1.062.720.000 đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

 (Dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh trong ba năm của Tổng công ty năm 2022, 2023, 2024.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần tư vấn quản trị doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting).

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 7 năm 2022.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước ngày 30/8/2022.​