SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm máy móc thiết bị văn phòng cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020” (04/11/2020)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm máy móc thiết bị văn phòng cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020” với nội dung như sau:

1.     Tên gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị văn phòng cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020.

2.     Giá gói thầu: 250.776.665 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi lăm đồng)

3.     Nguồn vốn: Chi phí hoạt động 05 tháng cuối năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (Mục III, Phụ lục 2 tại Quyết định số 862/QĐ-ĐLDK ngày 23/9/2020).

4.     Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 11/2020.

6.     Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05 ngày kể từ khi ký hợp đồng.