SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm máy vi tính cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020” (25/09/2020)

  1. Tên gói thầu: Mua sắm máy vi tính cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020.
  2. Giá gói thầu: 416.685.034 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Bốn trăm mười sáu triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn, không trăm ba mươi tư đồng)

  1. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động 05 tháng cuối năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (Mục III, Phụ lục 2 tại Quyết định số 862/QĐ-ĐLDK ngày 23/9/2020).
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 9/2020.
  4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

Chi tiết đính kèm:

yeu-cau-bao-gia-may-tinh