SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm vật tư nhà lọc gió cho Nhà máy điện Cà Mau 2 năm 2020” (02/06/2020)

PV Power thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu  “Mua sắm vật tư nhà lọc gió cho Nhà máy điện Cà Mau 2 năm 2020” với nội dung sau: