SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022 (12/11/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lụa chọn nhà cung cấp gói thầu “Sản xuất lịch bàn và lịch treo tường năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” như sau:

  • Tên gói thầu: “Sản xuất lịch bàn và lịch treo tường năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”;
  • Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 3.274.260.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm bảy mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng.

  • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;
  • Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 11/2021;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.