SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2021 (16/10/2020)

Thông báo kế hoạch lụa chọn nhà cung cấp gói thầu “Sản xuất lịch treo tường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”

  1. Tên gói thầu: “Sản xuất lịch treo tường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”;
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 3.157.000.000đồng

Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu đồng.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp:Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  3. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
  4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 10/2020;
  5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  6. Thời gian thực hiện hợp đồngdự kiến: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.