SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (30/08/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua dịch vụ phần mềm diệt virus cho cơ quan Tổng công ty.

1.     Tên gói thầu: “Mua dịch vụ phần mềm diệt virus cho Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”.

2.     Giá gói thầu: 456.050.000 đồng. Phần mềm diệt virus thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Bằng chữ: Bốn trăm năm sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty     Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty           Cổ phần Công nghệ máy tính và kiến trúc Hà Nội.

5.     Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./.