SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (01/10/2019)

  1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị thiết kế và xây dựng app nội bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

        Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Hotit.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.