SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Hợp tác truyền thông (25/02/2020)

1.     Tên gói thầu: Hợp tác truyền thông, quảng cáo trên Báo Năng lượng Mới của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 1.496.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực      Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) cho Công ty Cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 02/2020.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.