SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ lễ tân (30/12/2019)

1.     Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lễ tân tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 765.600.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực      Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (áp dụng theo quy trình rút gọn) cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.