SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị quảng cáo thương hiệu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trên kênh phát thanh VOV giao thông” (25/06/2020)

  1. Tên gói thầu: “Thuê đơn vị quảng cáo thương hiệu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trên kênh phát thanh VOV giao thông”;
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 4.484.920.000đồng;

Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm tám mươi tư triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hành cạnh tranh;
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 6/2020;
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  5. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 7/2020đến tháng 12/2020.