SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê đơn vị tư vấn xếp hạng tín nhiệm quốc tế (25/02/2020)

1.     Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn xếp hạng tín nhiệm quốc tế – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Giá trị (Đã bao gồm thuế, phí liên quan): 23.269 USD.

Bằng chữ: Hai mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi chín Đô la Mỹ.

Tương đương: 542.400.390 VNĐ (tạm tính theo tỷ giá 23.310 VNĐ/USD theo tỷ giá bán ra của Vietcombank tại ngày 19/02/2020).

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực      Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) cho Mizuho Bank, Ltd.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 02/2020.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.