SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tư vấn an toàn thông tin (24/02/2020)

1.     Tên gói thầu: “Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 1.889.800.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ tám trăm tám chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước.

5.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2020.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8.     Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.