SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp các hạng mục công việc phục vụ tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/04/2021)

  • Tên công việc: Cung cấp các hạng mục công việc phục vụ tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)
  • Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 397.250 đồng

Bằng chữ: Chín mươi hai triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm năm mươi đồng./.

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 5 năm 2021