SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp công tác hậu cần (08/12/2020)

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp công tác hậu cần tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

     Tên công việc: Công tác hậu cần tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)

     Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 89.372.250 đồng

Bằng chữ: Tám mươi chín triệu ba trăm bảy hai ngàn hai trăm năm mươi đồng./.

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2020