SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (28/03/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Quốc gia Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
  • Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH CPN Hòa Bình
  • Giá trúng thầu đã bao gồm VAT: 900.542.880 đồng
Bằng chữ: Chín trăm triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm tám mươi đồng./.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 3-4 năm 2022