SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bán đấu giá công cụ dụng cụ, tài sản cố định, vật tư tồn kho (13/05/2021)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bán đấu giá công cụ dụng cụ, tài sản cố định, vật tư tồn kho hết hạn sử dụng để thanh lý.

Tên công việc: Cung cấp dịch vụ tổ chức bán đấu giá công cụ dụng cụ, tài sản cố định, vật tư tồn kho hết hạn sử dụng để thanh lý

Giá dịch vụ: Chi tiết tại Quyết định số 420/QĐ-ĐLDKNT ngày 12/05/2021.

Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 5 năm 2021.

quyet-dinh-phe-duyet-don-vi-thuchien