SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hạng mục báo chí – Công tác truyền thông (08/12/2020)

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hạng mục báo chí – Công tác truyền thông trước và sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

     Tên công việc: Hạng mục báo chí – Công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí      Việt Nam – CTCP

     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Truyền thông Ba Đình

     Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 66.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng./.

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2020