SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến (28/03/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến.
  • Tên công việc: Cung cấp phần mềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam
  • Giá trúng thầu đã bao gồm VAT: 150.000.000đ
(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 3-4 năm 2022