SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bảo hiểm xe ô tô năm 2022 tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (30/03/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bảo hiểm xe ô tô năm 2022 tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1.     - Tên công việc: Mua bảo hiểm cho các xe ô tô năm 2022 tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

2.     - Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Bảo hiểm PJICO Tràng An.

- Giá trúng thầu: 82.525.000 đồng. (Bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2022 và năm 2023.