SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức An toàn thông tin” (14/09/2020)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức An toàn thông tin”, cụ thể:

– Tên công việc: Tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức An toàn
thông tin”.

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo NetPro.

– Giá trúng thầu: 59.160.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

(Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong Quý III năm 2020.